Danmark, 1870 ca.
Fattigsag med Attest fra Philipsdal 21/2 1867-70 til Nykøbing Sjælland. Stemplet med esrom-type stempel 'PHLDL', sidestempel kombineret K-65 Slagelse, bagside stempel kombineret K-58 Roeskilde.
DKK 1.490,00
Danmark, 1866
Fattigsagsbrev fra København vedr. ”Fattigsag” 20.1.1866 til Holmstrup Sogneforstanderskab. Brevet sendt som ”modtager betaler” (rødkridt ”6”). Rødkridt ”2” = bærepenge. Brevet returneret da ”Adressaten modtager kun disse breve fremsendt som K.T.-breve. Rangle Mølle 24/1 66 Th. Larsen Brevsamler”. Eneste kendte forsendelse til Rangle Mølle
DKK 2.050,00
Danmark, 1929
10 øre grøn bølgelinie, fra Kvandløse til Aarby. KVANDLØSE UDSLEBEN STJERNESTEMPEL kendes brugt i tiden fra d. 30.12.1929 til d. 21.9.1933. Tidligst kendte.
DKK 930,00
Danmark, 1846
Brev fra Eriksholm 1. maj 1846 (5 km. SØ for Holbæk) til Bistrupgård pr. Roskilde. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling. Ingen påtegninger på brevet. Tidligst kendte forsendelse fra Holbæks omegn.
DKK 1.860,00
Danmark, 1786
Brev med kvittering for modtagelse af gevinstpenge. Bagsiden viser "Holb. 3" samt Holbæks Kartenr. 9 og porto ? Fra Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten i Kiøbenhavn haver jeg med sidste Post imodtaget 153 Rdl. Skriver Eet hundrede halvtreds sinds tyve og Tree Rigsdaler Lotterie Penge til Gevinsternes Udbetaling, faldne i 5te Classes Trækning af det 33te Kongel. Priv. Classe Lotterie her i min Collection, for samme hermed vedbørlig Quitteres. Holbech den 21de November 1786 C Danielsen. P.S. Af disse Penge betalte jeg i Porto 12 Sk. Tidligst kendte daterede forsendelse fra Holbæk by.
DKK 2.600,00
Danmark, 1770 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1770-1790 (udateret). ”Herudi en Firesindstyve og Toe Rigsdaler Lotterie Penge i Bancosedler”. Sendt som værdipakke da der endnu ikke på det tidspunkt var indført speciel takst for værdibreve. Brevet er påtegnet ”C 7 mus”, da modtageren kunne frigøre brevene med sin modtagerattest". 4 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk postkontor og 2 fra kollektøren. Bagside: Kartenummer ”Holb 4” og ”1-” i Roskilde. Portoberegning efter 31.12.1773 plakaten: 82 Rdlr. I Banco-sedler 0-100 Rdlr. = 2 L.sk. + ledsagende enkeltbrev 2 L.sk. = 4 L.sk., derfor påtegning ”4”. ”NB” påtegning uden takstmæssig betydning. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 1.120,00
Danmark, 1800
Delvist betalt brev fra Asnæs (17 km. NV for Holbæk) 25.7.1800 til København. Betalt fra Holbæk til Roskilde med 4 skilling, derfor påtegning ”Franco Roesk”. Resterende porto fra Roskilde til København = 2 skilling. ”Karteret Holb 25”. I Roskilde påført 13—2 = kartenummer 13 og porto 2 skilling.
DKK 1.490,00
Danmark, 1793
”Franco” brev fra Holbæk 8. november 1793 til Bistrupgård pr. Roskilde. Karteret ”Holb 3”. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling.
DKK 1.490,00
Danmark, 1809
Placat fra d. 15.4.1809 vedrørende ny postgang mellem Roskilde og Kalundborg, samt taksterne fra Holbæk og Kalundborg til Kongerigets øvrige købstæder, med virkning fra d. 1. maj 1809 at regne.
DKK 560,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 7.8.1813 - 1816 (udateret) "Heri 72 Rbd 86 sk. N.V." Takst: (under 100 Rbdlr.) var taksten 8 rbs til København. Da brevet må have indeholdt et ekstra brev til enkeltporto, bliver den samlede porto 8+8 rbs = 16 rbs. 12 - 16 = karteret 12 og 16 = porto. Det kongelige insignie Fvi havde ingen effekt, da Bie alligevel skulle kvittere for brevet og da han kunne frigøre det med sin modtagerattest. Indtil Generalpostamtets Placat af d. 24.11.1804 kunne det hænde at enkelte pengebreve ikke havde postsignetets lakaftryk. Efter 1804 ses det på alle pengebreve. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1816 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1816-1825 (udateret) indeholdende 231 Rbdlr. og 28 Rbs. N.V. 3 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk Postkontor samt kollektørens i midten ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 1.1.1805. Karte nr. og porto: 5 - 28. Takst: Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. 231 Rbdlr. 28 Rbß N.V. svarede på det tidspunkt til 185 Rbdlr. 2 Rbs. i sølv. Sandsynlig analyse: 185 Rbdlr. = 2 x 5 Rbs. = 10 Rbs + ilagt brev 3/4-1 lod: 2 x enkeltporto = 10 Rbs., i alt 20 Rbs. Omregnet til Navne-Værdi = 28 Rbs. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1849
Portofri forsendelse m. attest. Sendt fra København 29.5.1849 til Jyderup. Angående understøttelse til soldat fra krigen i 1848. Jyderup (20 km vest for Holbæk) blev brevsamlingssted underlagt Holbæk 1. januar 1875. Selvstændig regnskabsførende postekspedition 1. maj 1875.
DKK 600,00
Danmark, 1846
Francobrev fra Kongsdal (15 km. SSV for Holbæk) pr. Holbæk 12.3.1846 til København. Karteret ”69”. Portopåtegning ”8” = 8 skilling. Kun i forbindelse med regnskabsaflæggelse var Overformynderiet portofri, derfor påtegnet ”frit” Sendt af senere Konseilspræsident J.B.S. Estrups fader.
DKK 370,00
Danmark, 1852
4 RBS Thiele I plade I-1 (HAKMÆRKET) dog lidt tæt foroven, på brev fra Holbæk (dateret 22.11.1852) til København. Først annulleret ved ankomsten til København. Påtegnet ”f Holbek”, sjældent.
DKK 1.860,00
Danmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev fra Holbæk 3.3.1853 til København annulleret med NUM-1 og sidestemplet med kartestempel. Kartestemplet ”HOLBEK” blev brugt som reservestempel mens ANT IIb var sendt ind for at blive omdannet. Stemplet kendes anvendt i perioden 13.2.1853 - 4.3.1853.
DKK 10.420,00
Danmark, 1853
K.T. brev fra Holbæk m. kartestempel ”HOLBEK” 14.2.1853 til København. Stemplet kendes anvendt i perioden 13.2.1853 - 4.3.1853.
DKK 4.460,00
Danmark, 1854
4 RBS Thiele II sortbrun, plade II, pos. 69-70. Brev af 2. vægtklasse fra Holbæk 3.4.1854 til København. (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865).
DKK 1.120,00
Danmark, 1854
DOKUMENTFORSENDELSE af 3. vægtklasse fra Slagelse 18.8.186? til Holbæk, frankeret med 3-stribe 4 sk. 1858. Takst for dokumentforsendelser på 2 til 4 lod i tiden fra d. 1.4.1851 til d. 30.9.1865 = 12 skilling. Påtegnet ”4 lod”, ”Pr. Pakkepost” og ”Dok”. Der kendes under 10 dokumentforsendelser.
DKK 2.980,00
Danmark, 1865
Postforskud på 4 Rd. og 12 skilling 5.7.1865 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til Kalundborg. Takst for Postforskud indtil 5 RD : Porto for brev 4 skilling frigjort ved påsat frimærke. Procuragebyr 4 skilling, anvisningsblanket 2 skilling, kvittering for beløbets modtagelse 2 skilling og ”NB” = anbefalingsgebyr 8 skilling.
DKK 2.600,00
Danmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 4.1.1853 (ANT IIb, kendes anvendt 6.8.1847 - 31.1.1853) til Gram pr. Haderslev. Bærepenge fra Haderslev til Gram = 1 Silbergroschen; derfor påtegning ”1”.
DKK 2.230,00
Danmark, 1862
4 sk. 1858 på postforskud på 3 Rd. og 14 Skilling fra Holbæk 4.4.1862 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til Roskilde. Takst for Postforskud indtil 5 RD: Porto for brev 4 skilling frigjort ved påsat frimærke. Procuragebyr 4 skilling, anvisningsblanket 2 skilling og kvittering for beløbets modtagelse 2 skilling.
DKK 2.600,00